เมื่อ 12 เม.ย.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 นำกำลังพล เข้าขอพร
พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3 เนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ รายละเอียด
  เมื่อ 10 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการเสนาสนเทศกำลังพล ประจำเดือน เม.ย.60
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 7 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมการบูรณาการด้านการข่าว
รายละเอียด
  เมื่อ 6 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ทำบุญหน่วย โดยนิมนต์หลวงตาม้า มาเจริญพระพุทธมนต์
ฉันพระตาหารเพล รายละเอียด
     
 
เมื่อ 6 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศ
สูงขึ้น รายละเอียด
  เมื่อ 5 เม.ย.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่าย
วิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าว
ยาเสพติดภาคเหนือตอนบน รายละเอียด
     
 
เมื่อ 22 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.33 ครบรอบปีที่ 99
รายละเอียด
  เมื่อ 15 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร โดย
มี 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ และ เปตอง รายละเอียด
     
 
เมื่อ 14 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้ให้การฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าวให้กับกำลังพล
โดยมีวิทยากรจาก รร.ขว.ทบ. รายละเอียด
  เมื่อ 14 มี.ค.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่ายรวบรวม
เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ศป.ข.ภาค 2 รายละเอียด
     
 
เมื่อ 13 มี.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 พร้อมกำลังพลแสดงความยินกับ
หน.ศขย.ทภ.3 ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น
พลตรี รายละเอียด
  เมื่อ 13 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุม นขต.ทภ.3 ประจำเดือน มี.ค.60
ผ่านระบบทางไกล vtc รายละเอียด
     
 
เมื่อ 12 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี/รมน.กห.
ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. รายละเอียด
  เมื่อ 24 ก.พ.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.ชน.
ครั้งที่ 1/60 รายละเอียด
     
 
เมื่อ 23 ก.พ.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.ฝ่าย
วิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าว
กรองกลาโหม ภาค 3 ครั้งที่ 1/60 รายละเอีย
  เมื่อ 17 ก.พ.60 พ.อ.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รอง เสธ.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนิน
การต่อเป้าหมายยาเสพติด ครั้งที่ 1/60
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 16 ก.พ.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.ทภ.3
ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 และคณะเข้าพบ ผบ.รพศ.5
รายละเอียด
  เมื่อ 15 ก.พ.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่าย
รวบรวม เข้าร่วมการประชุมข่าวด้านความมั่นคง
ศป.ข.ภาค 2 รายละเอียด
     
 
เมื่อ 10 ก.พ.60 ศขย.ทภ.3 ได้ทำการทดสอบร่างกาย
ประจำปี 60 ครั้งที่ 1 ณ บก.ศขย.ทภ.3
รายละเอียด
  เมื่อ 9 ก.พ.60 พ.อ.กวิน ยาวิชัย หน.ฝ่ายวิเคราะห์
แหล่งข่าวทั้งหมด เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าว
ยาเสพติดภาคเหนือตอนบน รายละเอียด
     
 
เมื่อ 8 ก.พ.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เสนาสนเทศกำลังพลประจำเดือน ก.พ.60 และจัดให้มี
การบรรยายพิเศษ รายละเอียด
  เมื่อ 5 ก.พ.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมพิธีสักการะบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 60
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 31 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3 ประธานในพิธีรณรงค์ป้องกันไฟป่า
ปี 60 รายละเอียด
  เมื่อ 25 ม.ค.60 ศขย.ทภ.3 ได้ให้การฝึกการป้องกันตัวด้วย
มือเปล่า (ไอคิโด) ให้กับกำลังพล รายละเอียด
     
 
เมื่อ 23 ม.ค.60 ศขย.ทภ.3 ได้ให้มีการจัดการฝึกทบทวนวินัย
ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพล ชั้นพลทหาร
รายละเอียด
  เมื่อ 20 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ณ มทบ.33
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เดินทางไปยังจุดตรวจแก่งปันเต๊า เพื่อฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ รายละเอียด
  เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เดินทางไปยังจุดตรวจผาหงษ์ เพื่อฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ด้านยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าพบ ผบก.ตชด.ภาค 3 เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 19 ม.ค.60 พ.ต.สมหมาย ประเสริฐเมธ ผช.หน.
ฝ่ายวิเคราะห์แหล่งข่าวเดี่ยว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาฯ รายละเอียด
     
 
เมื่อ 17 ม.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.
ทภ.3/ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุม
เตรียมการรณรงค์ไฟป่าปี 60 รายละเอียด
  เมื่อ 17 ม.ค.60 พ.ท.เทวารัณย์ ประสาทแก้ว หน.ฝ่ายรวบรวม
เข้าร่วมการประชุมการข่าวด้านความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร รายละเอียด
     
 
เมื่อ 12 ม.ค.60 พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./
ผบ.ศปก.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ม.
รายละเอียด
  เมื่อ 7 ม.ค.60 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ตรวจเยี่ยม
ศขย.ทภ.3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 27 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณูโลก เพื่อประสานงาน
ด้านการข่าวยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 27 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางไปยังสำนงาน ป.ป.ส.ภาค 6 เพื่อประสานงาน
ด้านข่าวยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 26 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางไปยังด่านตรวจห้วยไร่ เพื่อรับฟังการบรรยาย
สรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 23 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เสนาสนเทศกำลังพลประจำเดือน ธ.ค.59 และมอบชุดซาฟารี
ให้กับกำลังพล รายละเอียด
     
 
เมื่อ 23 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อน
ยศสูงขึ้น รายละเอียด
  เมื่อ 20 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมประสานงานด้านการข่าว และปรับปรุง
เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 7 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมเพื่อแถลงแผนการควบคุม พื้นที่ปลูกฝิ่น
และการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 60 รายละเอียด
  เมื่อ 2 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางไปยัง ฉก.ร.17 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์
ด้านยาเสพติดในพื้นที่ รายละเอียด
     
 
เมื่อ 1 ธ.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเข้าพบ ผวจ.ม.ส. เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 25 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยังด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อประสานงาน
ด้านการข่าว รายละเอียด
     
 
เมื่อ 25 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยัง ฉก.ร.14 เพิ่อรับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ด้านยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 25 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยัง มทบ.310 เพื่อประสานงานด้านการข่าว
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 25 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางเข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รายละเอียด
  เมื่อ 24 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
นำกำลังพล ศขย.ทภ.3 ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ รายละเอียด
     
 
เมื่อ 22 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3 เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดเป้าหมายด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด   เมื่อ 21 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่หมู่บ้านร่วมกับ ผวจ.ช.ม. รายละเอียด
     
 
เมื่อ 17 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบ ผบ.มทบ.34 เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 17 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อประสานงานด้านการ
ข่าวยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 16 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินไปยังด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อประสานงานด้าน
การข่าวยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 16 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย นรข.เขตเชียงราย เพื่อรับ
ฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 15 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ฉก.ม.3 เพื่อรับฟังบรรยาย
สรุปสถานการณ์ด้านการข่าวยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 15 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบ ผบ.มทบ.37 เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด

     
 
เมื่อ 15 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบ ผบก.ภ.จว.ช.ร. เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 15 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
และคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อประสานงาน
ด้านการข่าวยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 14 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เดินทางไปยัง บช.ปส.เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด
รายละเอียด
  เมื่อ 9 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย.59
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 7 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวียงด้ง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ รายละเอียด
  เมื่อ 7 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
เข้าพบ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ รายละเอียด
     
 
เมื่อ 2 พ.ย.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.ช.ม. รายละเอียด
  เมื่อ 30 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกำแพงงาม
รายละเอียด
     
 
เมื่อ 28 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยัง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
เพื่อประสานงานด้านการข่าวยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 27 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปยัง สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เพื่อประสาน
งานด้านการข่าวยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 25 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะไปยัง ตม.5 เพื่อประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติด รายละเอียด
  เมื่อ 21 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
พร้อมคณะเดินทางไปพบ ผวจ.ลพ. เพื่อประสานงานด้าน
การข่าวยาเสพติด รายละเอียด
     
 
เมื่อ 20 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
จัดเสนาสนเทศกำลังพล เรื่อง การสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด
  เมื่อ 14 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รายละเอียด
     
 

เมื่อ 12 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมให้การต้อนรับ มทภ.3 ที่มาตรวจเยี่ยมหน่วย ศอ.ปส.ชน.
เพื่อมอบนโยบายและสั่งการ รายละเอียด

  เมื่อ 7 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการ
เลื่อนยศสูงขึ้น รายละเอียด
     
 
เมื่อ 7 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการปฐมนิเทศกำลังที่ปฏิบัติงานประจำปี 60
รายละเอียด
 

เมื่อ 6 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและสั่งการ มทภ.3 และ
การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน รายละเอียด