หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและสั่งการ มทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อ 6 ต.ค.59 พล.ท.โกศล ประทุมชาติ หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและสั่งการ มทภ.3 และการประชุม
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน ต.ค.59
ณ ห้องประชุม คชรัตน์ 1 บก.ทภ.3