หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.ชน.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 24 ก.พ.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/60 โดยมี มทภ.3/ผอ.ศป.ปส.ชน./ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.ชน.
เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส