หน.ศขย.ทภ.3 เข้าร่วมการประชุม นขต.ทภ.3 ผ่านระบบทางไกล vtc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 13 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมสั่งการ รับมอบนโยบาย มทภ.3 ต่อหน่วยขึ้นตรง ทภ.3
ประจำเดือน มี.ค.60 ผ่านระบบทางไกล vtc ณ กกล.ผาเมือง