กำลังพล ศขย.ทภ.3 ร่วมแสดงความยินดีกับ หน.ศขย.ทภ.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 13 มี.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ฯ ปฏิบัติหน้าที่
รอง หน.ศขย.ทภ.3 นำกำลังพลเข้าแสดงความยินดีกับ พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น พลตรี