หน.ศขย.ทภ.3 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 15 มี.ค.60 พ.อ.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้กรุณาให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหน่วยงาน
โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ และ เปตอง