หน.ศขย.ทภ.3 ร่วมการประชุมบูรณาการด้านการข่าว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 7 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เข้าร่วมการประชุมบูรณาการด้านการข่าวเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมี พล.ท.ธนา จารุวัต ผบ.ศป.ปส.ชน.เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม ศป.ปส.ชน.