หน.ศขย.ทภ.3 จัดเสนาสนเทศกำลังพลประจำเดือน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 10 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
ได้จัดให้มีการเสนาสนเทศกำลังพลประจำเดือน เม.ย.60 และการแถลง
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนฝ่าย ศขย.ทภ.3 รอบ 6 เดือน
ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3