หน.ศขย.ทภ.3 เยี่ยมหน่วยงานร่วมโครงการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 26 เม.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เยี่ยมหน่วยงานร่วมโครงการในพื้นที่ชายแดนของ จว.ช.ม. เพื่อขอรับฟัง
การบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติด