สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดมาให้ความรู้เรื่อง GIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 18 พ.ค.60 พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล หน.สปข.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
โดยมี คุณวีระพล ใจจันทร์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
มาให้ความรู้และให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำข้อมูล