ศขย.ทภ.3 จัดการประชุมพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ครั้งที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อ 16 มิ.ย.60 พล.ต.อนุรักษ์ ทับคล้าย หน.ศขย.ทภ.3
เป็นประธานการประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ครั้งที่ 1
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน และกำหนดขอบเขตหน้าที่ สำหรับการนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ศขย.ทภ.3